دراسات العربیه

اسامی جمع مکسر و مفرد آنها در کتابهای دبیرستان و پیش دانشگاهی به ترتیب حروف
نویسنده : راضیه یعقوبی - ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ فروردین ،۱۳۸۸
 

 

مفرد          جمع           معنی                                                          

آصِِِِرة ---اَواصِر---پیوند خویشاندی                             

اَب----- آباء------پدر                                             

اَبن-----بَنون-ابناء---پسر                                        

اَخ-----اِخوان-اِخوة---برادر                                      

اَلف^---الوف-آلاف---هزار                                       

أمَل-----مال-------آرزو

اُمنیّه---اَمانّی---آرزو                                            

اَنف---اُنوف----بینی                                             

بائِس---بوساء---بینوا                                           

بَحث---اَبحاث---گفتگو-جستجو                                

بُخار---اَبخِرة----بخار                                           

بَری----أبریاء---بی گناه                                        

بِشارة---بَشائر----مژده                                        

بَصیرة---بَصائر---بصیرت                                     

بنت----بَنات-----دختر                                          

تابوت---تَوابیت---تابوت                                       

تُهمَة---تُهَم------تهمت                                        

ثَغر----ثُغُور----مرز                                           

ثِقَة---ثِقات----مورد اطمینان                                 

ثَوب---ثِیاب-اَثواب---لباس                                    

جارحه---جَوارَح---اعضای بیرونی                         

جانِحه----جَوانِح----اعضای درونی                        

جِِدار-----جُدُر-جُدران---دیوار                               

جَدّ-----جُدود-اَجداد----                                      

جزیره----جُزُر------جزیره                                  

جرثومه----جراثیم-----میکروب

جَوعان---جیاع-جُوّع----گرسنه

جَیش-----جُیوش-----لشکر

جیل------ اَجیال-----نسل

حائِم------حُوّم-----تشنه پروازکنان

حاِرس-----حُرّاس----نگهبان

حافی------حُفاة-----پابرهنه

حَجَر-----حِجارة-----سنگ

حِذاء----أحذیه------کفش

حِصن----حصون--- دژ-دیوار

حَقیبه----حَقائب---- کیف

حُلم----اَحلام ---- زنده

حین----اَحیان----زمان

خادِم---خَدَم-خُدّام---خدمتگزار

خرینة----خَزائن----گنجینه ها

خُطوَة-----خُطی-----گام

خَطیئه----خطایا-----اشتباه

خُلّه-----خِلال------خوی ومنش

خلیّه-----خلایا------کندو

خَیر------اَخیار-----خوب

دابّه------دَوابّ-----موجود زنده

داعی-----دُعاة

دنیئه----دنایا-------پستی

دَقّه-----دَقّات--------دقیقه

دِعامة----دعام-دعائم---ستون

 

ذبابه----ذباب----- مگس                                       

ذکی----اَذکیاء----باهوش                                      

ذو--- ذوی----  صاحب                                         

رابیه---روابی--- دشت                                         

راکب---رُکّاب--- سوارشونده                                  

رَبع---ربوع--- دشت                                           

رُزء---ارزاء--- مصیبت                                        

رَمل---رِِِمال--- شن-سنگریزه                                 

سابق---سوابق--- پیش تازان                                 

ساعد----سَواعد----بازو                                       

سافره---سَوافِر----بی حجاب                                  

ساقیه----سَواقی---رود کوچک                               

سحابه----سُحب-سَحائب---ابر                                 

سَفح-----سفوح---- کوهپایه                                  

سَکران----سُکاری---هست                                    

شاب----شباب-----جوان                                        

شجاع---شجعان---دلیر بی باک                                

شرّ----شرور-اَشرار---بدان                                     

شَوک---اَشواک---خار                                           

شهاب---شُهُب----سنگ آسمانی                               

صحیفه---صُحُف ----کتاب-روزنامه                           

صَلّه----صلال-----باران کم                                     

صِلِه----صلات-----                                              

صومعه---صوامع----عبادتگاه مسیحیان                     

ضابط----ضُبّاط----اَفسر                                        

ضوء--- اَضواء----نور                                        

ُطُنب----اَطناب----                                             

طاغی----طُغاة----متجاوز                                     

ظالم--------   ظَلَمة ------ ستمگر        

عاصفه------ عواصف----- طوفان    

عِبره-------  عِبَر------  عبرت

عدّو------  عِدی-اَعداء---دشمن

عذر------- اعذار ----- بهانه

عِرق----- اعراق------

عُریان----- عُراة----- برهنه

عزیمه----- عزائم---- تصمیم جدی

عطشان-----عَطشی-----تشنه

عِطف------ اُعطاف----- توجه

عَظم------ عِظام ----- استخوان

عُلبه------ عُلَب------ قوطی

عود-----عیدان------ چوب 

غازی----- غُزاة----- جنگجو

غدیر------- غُدران---- آبگیر

غیم------ غیوم------ ابر

فارس----- فُرسان-فوارِس--- سوارکار

فتنه------ فِتَن-----

فحل---فحول-----

فَرَس----اَفراس-----اسب 

قیمه-----قِیَم----- با ارزش

فضیله--- فضایل----

قائد---- قادَة-قواّد---- رهبر

قَبَس---- قبسات-----

قرین---- قُرناء-----

قضیب------ قُضبان----

قطعه------ قَطع------

فرصة----فُُرَص---- فرصت

کِتف----- اکتفاف----  شانه                          

کریم----- کِرام-کرماء---                             

کفن----- اکفان----                                    

کهف---- کهوف--- نماز-پناهگاه                    

کیس---- اَکیاس----- کیسه                          

لباس---- اَلبسة---- لباس                            

مارّ---- مارَّه---- عبور کننده                        

مآثره--- مآثِر---- کارهای برجسته                  

مَرصد--- مَراصد---                                   

مریض--- مَرضی---- بیمار                          

مساءَة --- مَساوِئ--- سخن یا کار زشت           

مَشعر---- مشاعر----                                  

مَظمه--- مَظالِم----                                    

مَعلَم---- مَعالَم---- آثار و نشانه ها                  

مُنیه---- مُنی –مَنایا--- آرزو                         

موردة--- مورارد-----                                

مَوکب---- مَواکِب----                                 

نبیه---- نُبَهاء---- زیرک                             

نَحر---- نحور----                                     

نصف--- انصاف---                                   

نَعجه---- نِعاج---- میش                             

نَغَم---- اَنغام----- نغمه وسرود                    

نِقمه--- نِقَم---- بلا                                   

نَوء---- اُنواء----  بلا                              

وَفد---وفود---- گروه                              

ورق---- اوراق-----                               

وَجیه--- وُجَها---- آبرومند